Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία δεδομένων έχει πολύ μεγάλη προτεραιότητα για τη διαχείριση της VarioBus GmbH. Η χρήση των ιστοσελίδων της VarioBus GmbH είναι βασικά δυνατή χωρίς την ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ειδικές υπηρεσίες της εταιρείας μας μέσω της ιστοσελίδας μας, μπορεί να απαιτηθεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν απαιτείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, ζητούμε γενικά τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου του υποκειμένου των δεδομένων, πραγματοποιούνται πάντα σύμφωνα με τον κανονισμό γενικής προστασίας δεδομένων και σύμφωνα με τους ειδικούς για κάθε χώρα κανονισμούς που ισχύουν για την VarioBus GmbH Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μέσω αυτής της πολιτικής απορρήτου, η εταιρεία μας επιδιώκει να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τη φύση, το πεδίο και το σκοπό των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους βάσει αυτής της πολιτικής απορρήτου.
 Η VarioBus GmbH, ως ελεγκτής, έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή προστασία για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Internet μπορούν γενικά να έχουν τρύπες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην είναι εγγυημένη η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος να μας υποβάλει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικά μέσα, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου.

1. Ορισμοί

Η πολιτική απορρήτου της VarioBus GmbH βασίζεται στην Όροι που χρησιμοποίησε ο ευρωπαίος νομοθέτης και ο νομοθέτης για την έγκριση του κανονισμού γενικής προστασίας δεδομένων (DS-GVO). Η πολιτική απορρήτου μας πρέπει να είναι εύκολη στην ανάγνωση και κατανόηση, τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους σε αυτήν την πολιτική απορρήτου:

α) προσωπικά δεδομένα

Ως «προσωπικά δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί (εφεξής „πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα“). Ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι είναι αναγνωρίσιμο, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με τη συσχέτιση με ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, με έναν αριθμό αναγνώρισης, με δεδομένα θέσης, με ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή με ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που εκφράζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

β) ο ενδιαφερόμενος

Το προσβεβλημένο άτομο είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί και του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον ελεγκτή.

γ) επεξεργασία

Επεξεργασία είναι οποιαδήποτε διαδικασία που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιασδήποτε τέτοιας διαδικασίας που σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα, όπως π.χ. συλλογή, συλλογή, οργάνωση, οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάγνωση, αναζήτηση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παροχής, αντιστοίχισης ή σύνδεσης, περιορισμού , την εξαφάνιση ή την εξαφάνιση.

δ) Περιορισμός της επεξεργασίας

Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής τους επεξεργασίας.

ε) προσδιορισμός προφίλ

Ο προσδιορισμός προφίλ είναι οποιοσδήποτε τύπος αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει τη χρήση τέτοιων προσωπικών πληροφοριών για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως όσον αφορά τις επιδόσεις της εργασίας, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, την προσωπική Να αναλύει τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, την τοποθεσία ή την αλλαγή της θέσης αυτού του φυσικού προσώπου ή προβλέψει.

στ) Ψευδονομασία

Η ψευδωνύλωση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπον ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδίδονται σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς την ανάγκη πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν έχει ανατεθεί σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

ζ) ελεγκτή ή ελεγκτή

Ο ελεγκτής ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, το όργανο ή ο οργανισμός που αποφασίζει μόνος του ή σε συνεννόηση με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή από τη νομοθεσία των κρατών μελών, Τα υπεύθυνα ή, αντιστοίχως, τα ειδικά κριτήρια καθορισμού του μπορούν να προβλέπονται από την κοινοτική ή την εθνική νομοθεσία.

η) επεξεργαστής

Ο μεταποιητής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή οργανισμός που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

i) δέκτη

Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρακτορείο, πρακτορείο ή άλλη οντότητα στην οποία αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, είτε είναι τρίτο είτε όχι. Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με συγκεκριμένη αποστολή δεν θεωρούνται δικαιούχοι.

ι) τρίτους

Ένας τρίτος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή οργανισμός εκτός από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, ο ελεγκτής, ο μεταποιητής και τα πρόσωπα που εργάζονται η άμεση ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του μεταποιητή είναι εξουσιοδοτημένη να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα.

ια) Συγκατάθεση

Συναίνεση είναι οποιαδήποτε έκφραση βούλησης που γίνεται οικειοθελώς και αναμφισβήτητα από το υποκείμενο των δεδομένων υπό τη μορφή δήλωσης ή άλλης σαφούς επιβεβαιωτικής πράξης που εκφράζει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ότι συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν είναι.

2. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων, άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις με χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι οι εξής:

VarioBus GmbH
Wilhelm-Leuschner-Platz 12
04107 Λειψία
Γερμανία

Τηλ .: +49 341 49291700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Ιστοσελίδα: https://vario-bus.de

3. Μπισκότα

Οι ιστοσελίδες Η VarioBus GmbH χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται και αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet.
 Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά μέσω της οποίας οι σελίδες και οι διακομιστές Διαδικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και στους διακομιστές που επισκέφτηκαν να διακρίνουν το πρόγραμμα περιήγησης του ατόμου από άλλα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί από το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Μέσω της χρήσης cookies, η VarioBus GmbH μπορεί να προσφέρει στους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας περισσότερες φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.
 Με τη βοήθεια ενός cookie, το Οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας βελτιστοποιούνται με την έννοια του χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, ο χρήστης ενός ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies δεν χρειάζεται να ξαναγίνει τα διαπιστευτήριά του κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, επειδή αυτό γίνεται από τον ιστότοπο και το cookie που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το μπισκότο ενός καλαθιού αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα στοιχεία που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και έτσι να αντικρούσει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, ήδη μπορεί τα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet που χρησιμοποιείται, δεν είναι όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας πλήρως χρήσιμες.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο δικτυακός τόπος της VarioBus GmbH συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο ένα άτομο που έχει προσβληθεί ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα προσπέλασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο προσεγγίζει ένα σύστημα πρόσβασης στον ιστότοπό μας (λεγόμενοι παραπομπές), (4) οι υπο-ιστοσελίδες, οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω ένα σύστημα πρόσβασης στο δικό μας (5) ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στην ιστοσελίδα, (6) διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), (7) πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλο Παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που εξυπηρετούν την ασφάλεια σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, η VarioBus GmbH δεν συνάγει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. (2) να βελτιστοποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και να την προωθήσει, (3) να εξασφαλίσει τη συνεχή λειτουργία των συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών και της τεχνολογίας του δικτυακού μας τόπου, και (3) 4) να παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για δίωξη σε περίπτωση κυματικής επιδρομής. Αυτή η ανώνυμη συλλογή δεδομένων και Ως εκ τούτου, η πληροφορία αξιολογείται από τη VarioBus GmbH αφενός στατιστικά και περαιτέρω με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων στην εταιρία μας, προκειμένου να διασφαλιστεί το βέλτιστο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστών αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα άτομο που επηρεάζεται.

5. Επικοινωνήστε μέσω της ιστοσελίδας

Λόγω νομικών ρυθμίσεων, ο ιστότοπος της VarioBus GmbH περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν γρήγορη ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρεία μας καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα άτομο που έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που υποβλήθηκαν από το υποκείμενο των δεδομένων τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται σε εθελοντική βάση από υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας αποθηκεύονται για λόγους επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν γίνεται γνωστοποίηση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

6. Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului stocării sau, dacă este necesar prin lege, regulament sau altă legislație a Autorității europene pentru protecția datelor. sub rezerva a fost furnizat.
Dacă scopul de stocare este omis sau dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de directivele și regulamentele europene sau de orice alt legiuitor relevant, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse de rutină în conformitate cu dispozițiile legale.

7. Drepturile persoanei în cauză

a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de autoritățile și autoritățile de reglementare europene de a obține o confirmare de la operator solicitând ca datele personale care le privesc să fie prelucrate. Dacă o persoană afectată dorește să își exercite acest drept de confirmare, poate contacta oricând un angajat al controlorului.

b) Dreptul la informare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european și de legiuitor în orice moment să obțină informații gratuite de la operator asupra datelor cu caracter personal stocate despre el și o copie a informațiilor respective. În plus, Autoritatea europeană de reglementare și reglementare a acordat persoanei vizate următoarele informații: prelucrarea are ca scop categoriile de date cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele personale, în special Beneficiarii din țări terțe sau organizații internaționale, dacă este posibil, durata planificată pentru care sunt stocate datele personale sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei durate, dreptul la rectificare sau ștergerea datelor cu caracter personal care le privesc sau dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, în măsura în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile despre originea datelor, existența unei decizii automate, inclusiv profilarea în conformitate cu articolul 22 Paragrafele 1 și 4 din GDPR și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative despre logica implicată, precum și despre implicațiile și efectele prevăzute ale acestei prelucrări asupra părții afectate persoană
Mai mult stă acorda persoanei vizate un drept de acces cu privire la transmiterea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul să obțină informații despre garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul.
În cazul în care un subiect de date dorește să utilizeze acest drept la informații, acesta poate, în orice moment, să contacteze un angajat al operatorului.

c) Dreptul la rectificare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de a solicita corectarea imediată a datelor cu caracter personal inexacte referitoare la aceasta. În plus, persoana vizată are dreptul, sub rezerva prelucrării, de a completa date personale incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare cererii.
Dacă o persoană afectată dorește să-și exercite acest drept de rectificare, poate, în orice moment, să contacteze un angajat al controlorului.

d) Dreptul la anulare (dreptul de a fi uitat)

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de legiuitorul european de a solicita operatorului să șteargă imediat datele cu caracter personal care îl privesc, cu condiția ca unul dintre următoarele motive să fie satisfăcut și să nu fie solicitat: datele personale au fost colectate sau prelucrate în alt mod în scopuri pentru care nu mai sunt necesare. Persoana vizată revocă acordul pe care s-a bazat prelucrarea pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și nu are nicio altă bază legală pentru prelucrare. Afectat În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din DS-GVO, persoana se opune prelucrării și nu există motive legitime pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR . Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației naționale, la care este supus controlorul Datele cu caracter personal au fost colectate în raport cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) DS-GVO.
În cazul în care unul dintre motivele de mai sus este corect și o persoană afectată dorește să dispună ștergerea datelor cu caracter personal stocate la VarioBus GmbH, aceasta poate contacta în orice moment un angajat al controlorului. Angajatul VarioBus GmbH se va asigura pentru Dacă datele cu caracter personal sunt făcute publice de către VarioBus GmbH și dacă compania noastră este responsabilă pentru ștergerea datelor cu caracter personal în calitate de persoană responsabilă conform Art. 17 (1) DS-GVO, VarioBus GmbH ia în considerare tehnologia disponibilă și Costuri de punere în aplicare Măsuri adecvate, inclusiv mijloace tehnice, pentru a informa ceilalți operatori care prelucrează datele cu caracter personal publicate că persoana vizată a șters toate link-urile către astfel de date cu caracter personal sau copii de la aceste alte controloare de date sau replicarea acestor date cu caracter personal, cu excepția cazului în care este necesară prelucrarea. Angajatul VarioBus GmbH va aranja cele necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul la restricționarea procesării

Fiecare procesare Persoana vizată are dreptul, așa cum este acordat de legiuitorul european, să solicite operatorului să restricționeze prelucrarea în cazul în care una dintre următoarele condiții este îndeplinită: Precizia datelor personale este contestată de persoana vizată pentru o perioadă de timp care permite operatorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal. Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuză ștergerea datelor cu caracter personal și, în schimb, solicită restricționarea utilizării datelor cu caracter personal. Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale. Persoana în cauză are obiecții cu privire la prelucrarea. Art. 21 alin.1 DS-GVO și nu este încă clar dacă prevederile motivele legitime ale persoanei responsabile cu privire la cele ale persoanei în cauză depășesc.
Dacă există una dintre condițiile menționate mai sus și o persoană afectată dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate la VarioBus GmbH, acesta poate contacta în orice moment un angajat al controlorului. Angajatul VarioBus GmbH va provoca restricționarea procesării.

f) Transferabilitatea datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de Autoritatea de Reglementare și de Reglementare Europeană de a primi datele cu caracter personal care îl privesc furnizate operatorului de către persoana vizată într-un format structurat, comun și lizibil. De asemenea, aveți dreptul de a transfera aceste date către o altă persoană, fără împiedicare de către persoana responsabilă pentru datele personale Cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) DS-GVO este bazat și prelucrat prin mijloace automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice delegate controlorului.
 În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să obțină ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și, dacă este cazul; acest lucru nu afectează drepturile și libertățile altora.

 Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate oricând contactați un angajat al VarioBus GmbH.

g) Dreptul de a obiecta

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de către directiva europeană și autoritatea de reglementare în orice moment, din motive care decurg din situația sa particulară, împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau f DS-GVO respinge o obiecție. Acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste dispoziții.

În cazul unei obiecții, VarioBus GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă putem dovedi că există motive legitime obligatorii de prelucrare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau prelucrarea este pentru afirmare, exercitare sau apărare. a creanțelor legale.

Dacă VarioBus GmbH prelucrează date cu caracter personal pentru a opera poștă directă, persoana vizată are dreptul obiecțiuni la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul unei astfel de reclame în orice moment. Acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este asociat cu un astfel de mail direct. Dacă persoana vizată se opune VarioBus GmbH în scopul comercializării directe, VarioBus GmbH nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive care decurg din situația sa particulară, împotriva prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la acesta, care este pentru VarioBus GmbH în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) DS. OMG sunt invitați să depună o obiecție, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public.

Pentru a exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate contacta direct orice angajat al VarioBus GmbH sau contactați un alt angajat. Persoana vizată este, de asemenea, liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, în pofida Directivei 2002/58 / CE, să-și exercite dreptul de opoziție prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

h) Decizii automatizate în cazuri individuale, inclusiv profilare

Orice persoană interesată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul acordat de directiva europeană și de autoritatea de reglementare de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care are un efect juridic asupra acesteia sau, în mod similar, o afectează în mod semnificativ; cu excepția cazului în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul, sau (2) în temeiul dreptului național sau național Statele membre cărora le este supus controlorul și o astfel de legislație conține măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților și a intereselor legitime ale persoanei vizate sau (3) cu acordul expres al persoanei vizate.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul sau (2) are loc cu acordul expres al persoanei vizate, VarioBus GmbH ia măsurile adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților și a persoanelor autorizate Interesele persoanei vizate, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane de către operator, de a-și exprima propria poziție și de a contesta decizia.

Dacă persoana vizată dorește să afirme drepturi cu privire la deciziile automatizate, poate face acest lucru în orice moment unui angajat controlerul.

i) Dreptul de a revoca un acord de protecție a datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, acordat de directiva europeană și autoritatea de reglementare, de a revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Dacă persoana vizată dorește să își afirme dreptul de a retrage consimțământul, acesta poate contacta în orice moment un angajat al operatorului.

8. Protecția datelor în aplicații și în procesul de solicitare

Controlorul colectează și prelucrează datele personale ale solicitanților în scopul procesării procesului de cerere. Prelucrarea se poate face și electronic. Acest lucru este în special în cazul în care un solicitant prezintă documentele de cerere corespunzătoare operatorului prin mijloace electronice, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul unui formular web disponibil pe site-ul web. Dacă controlorul încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul relației de muncă, în conformitate cu legea. Dacă solicitantul nu încheie un contract de muncă cu solicitantul, documentele cererii vor fi șterse automat la două luni după anunțarea deciziei de respingere, dacă ștergerea nu intră în conflict cu alte interese legitime ale controlorului. Un alt interes legitim în acest sens, de exemplu, o sarcină a probei într-o procedură în temeiul Legii generale privind egalitatea de tratament (AGG).

9. Politica de confidențialitate privind utilizarea și utilizarea Facebook

Controlerul a integrat componente ale companiei Facebook pe acest site web. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un loc de întâlnire socială bazat pe internet, o comunitate online care permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de internet să ofere informații personale sau de afaceri. Facebook le permite utilizatorilor rețelei sociale, printre altele Crearea de profiluri private, încărcarea fotografiilor și rețelele prin solicitările prietenilor.

Compania care operează Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care o persoană afectată locuiește în afara SUA sau Canada, este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

De fiecare dată când una dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de controler și pe care este integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browserul de internet de pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză este activat automat de către Facebook-ul respectiv Componenta determină o reprezentare a componentei Facebook Facebook. O imagine de ansamblu completă a tuturor plug-inurilor Facebook poate fi găsită la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US fii preluat. În cadrul acestui proces tehnic, Facebook primește informații despre ce pagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana în cauză.

Dacă persoana în cauză este conectată simultan la Facebook, Facebook recunoaște cu fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată și pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru web, care partea de jos a site-ului nostru a vizitat persoana în cauză. Aceste informații sunt colectate prin componenta Facebook și atribuite de Facebook în contul de Facebook respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana în cauză activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe site-ul nostru web, de exemplu butonul „Like” sau dacă persoana în cauză face un comentariu, Facebook alocă aceste informații în contul de utilizator Facebook personal al persoanei în cauză și salvează aceste date personale.
Facebook primește întotdeauna informații prin componenta Facebook că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web în cazul în care persoana vizată este conectată simultan la Facebook în momentul accesării site-ului nostru web; aceasta are loc indiferent dacă persoana în cauză face clic sau nu pe componenta Facebook. Dacă un astfel de transfer al acestor informații către Facebook nu este dorit de persoana în cauză, acesta poate împiedica transferul deconectându-se din contul lor de Facebook înainte de a apela site-ul nostru web.
Politica de date publicată de Facebook, disponibilă la https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, procesarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. De asemenea, explică ce opțiuni oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. Există, de asemenea, diferite aplicații disponibil, ceea ce face posibilă suprimarea transmiterii datelor pe Facebook. Astfel de aplicații pot fi utilizate de către persoana vizată pentru a suprima transmiterea datelor pe Facebook.

10. Politica de confidențialitate pentru utilizarea și utilizarea Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Controlerul a integrat componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare) pe acest site web. Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea, colectarea și analiza datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor. Printre altele, un serviciu de analiză web colectează date pe site-ul web pe care o persoană afectată a ajuns pe un site web (așa-numitele referitori), ce subpagini ale site-ului web au fost accesate sau cât de des și pentru ce durată de ședere a fost vizualizată o pagină. O analiză web este utilizată în principal pentru a optimiza un site web și Analiza cost-beneficiu folosită de publicitatea pe internet.

Compania de operare a componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Controlerul utilizează adăugarea „_gat._anonymizeIp” pentru analiza web prin Google Analytics. Acest addendum va scurta și anonimiza adresa IP a accesului la internet al persoanei vizate dacă Google accesează site-urile noastre web dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau de la un alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este analizarea fluxurilor de vizitatori pe site-ul nostru web. Printre altele, Google folosește datele și informațiile obținute pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, pentru a compila pentru noi rapoarte online care arată activitățile de pe site-urile noastre web și pentru a le folosi în continuare. serviciile noastre legate de site-ul nostru web.

Google Analytics utilizează un modul cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză. Ce sunt cookie-urile, a fost deja explicat mai sus. Prin utilizarea acestui cookie Google este permis să analizeze utilizarea site-ului nostru web. De fiecare dată când una dintre paginile acestui site este accesată de controler și o componentă Google Analytics a fost integrată în acesta, browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză este inițiat automat de componenta Google Analytics respectivă. Pentru a trimite date către Google în scopul analizei online. Ca parte a acestui proces tehnic, Google va fi la curent cu informații personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, pe care Google o folosește, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, Permiteți declarații ale comisiei.

Cookie-ul stochează informații de identificare personală, cum ar fi timpul de acces, locația din care s-a făcut accesul și frecvența vizitelor pe site de către persoana vizată. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, informațiile dvs. personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transferate către Google din Statele Unite ale Americii. Aceste informații personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera aceste date personale colectate prin procesul tehnic către terți.

Persoana afectată poate împiedica setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web, așa cum este arătat mai sus, în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browser-ului de Internet utilizat și, astfel, contrazice permanent setarea cookie-urilor. Un astfel de Setarea browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză. În plus, un cookie setat deja de Google Analytics poate fi șters oricând prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

Mai mult, persoana vizată are posibilitatea de a obiecta și de a preveni colectarea datelor generate de Google Analytics pentru utilizarea acestui site web și pentru prelucrarea acestor date de către Google. Pentru a face acest lucru, persoana trebuie să descarce și să instaleze un complement pentru browser de la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Acest supliment de browser informează Google Analytics prin JavaScript că nu se pot transmite date și informații despre vizitele site-ului către Google Analytics. Instalarea complementului browserului este considerată de Google ca o contradicție. Va fi așa Sistemul de tehnologie informațională al subiectului de date a fost șters, formatat sau reinstalat ulterior, persoana vizată trebuie să reinstaleze complementul browserului pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă suplimentul browserului este dezinstalat sau dezactivat de persoana vizată sau de orice altă persoană din sfera lor de control, este posibil să reinstalați sau să reactivați suplimentul de browser.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate Google pot fi găsite la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics este explicat mai detaliat la https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

11. Politica de confidențialitate pentru utilizarea și utilizarea Google AdWords

Controlerul a integrat Google AdWords pe acest site web. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe internet care permite agenților de publicitate să difuzeze anunțuri atât pe motorul de căutare Google cât și în rețeaua Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să definească în prealabil cuvinte cheie care vor afișa un anunț în rezultatele motorului de căutare Google numai atunci când motorul de căutare preia un rezultat de căutare legat de cuvinte cheie. În Rețeaua Google, anunțurile sunt distribuite către pagini web relevante pentru subiect folosind un algoritm automat și în funcție de cuvinte cheie definite anterior.
Compania operativă a Google AdWords Services este Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.
Scopul Google AdWords este promovarea site-ului nostru web prin afișare Publicitate relevantă pentru interese pe site-urile companiilor terțe și în rezultatele motoarelor de căutare ale motorului de căutare Google și o afișare de publicitate terță parte pe site-ul nostru web.

Dacă o persoană afectată ajunge pe site-ul nostru web printr-un anunț Google, un așa-numit cookie de conversie va fi stocat pe sistemul de tehnologie informațională Google de către Google. Ce sunt cookie-urile, a fost deja explicat mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după treizeci de zile și nu este folosit pentru a identifica persoana în cauză. Despre cookie-ul de conversie, dacă cookie-ul nu a expirat încă, a fost identificat dacă anumite pagini secundare, cum ar fi coșul de cumpărături de pe un sistem de magazine online, au fost accesate pe site-ul nostru web. Cookie-ul de conversie permite atât noi cât și Google să înțelegem dacă orice persoană vizată care a venit pe site-ul nostru web printr-un anunț AdWords generează venituri generat, adică a finalizat o achiziție sau a avocat.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici pentru vizitatori pentru site-ul nostru web. Aceste statistici de vizită sunt apoi utilizate de noi pentru a determina numărul total de utilizatori care ne-au fost trimiși prin anunțuri AdWords, pentru a determina succesul sau eșecul anunțului lor AdWords și pentru a optimiza anunțurile noastre AdWords pentru viitor. . Nici compania noastră, nici un alt agent de publicitate Google AdWords nu primesc informații de la Google care ar putea identifica persoana vizată.

Cookie-ul de conversie stochează informații de identificare personală, cum ar fi paginile web vizitate de persoana afectată. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, datele personale vor fi colectate, inclusiv adresa IP a persoanei în cauză conexiune la Internet utilizată, transferată pe Google în Statele Unite ale Americii. Aceste informații personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera aceste date personale colectate prin procesul tehnic către terți.
Persoana afectată poate împiedica setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web, așa cum este arătat mai sus, în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browser-ului de Internet utilizat și, astfel, contrazice permanent setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie de conversie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză. În plus, un cookie setat deja de Google AdWords poate fi șters oricând prin browserul de internet sau alte programe software.

Mai mult, persoana vizată are posibilitatea de a beneficia de publicitate bazată pe interese Pentru a contrazice Google. Pentru a face acest lucru, persoana în cauză trebuie să acceseze linkul www.google.com/settings/ads din fiecare dintre browserele de Internet pe care le utilizează și să facă setările dorite acolo.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate Google pot fi găsite la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

12. Politica de confidențialitate pentru utilizarea și utilizarea remarketingului Google

Controlerul a integrat servicii de remarketing Google pe acest site web. Remarketing Google este o caracteristică a Google AdWords care permite unei întreprinderi să afișeze reclame pentru astfel de utilizatori de internet care au fost anterior pe site-ul companiei. Prin urmare, integrarea Google Remarketing permite unei companii să creeze publicitate prietenoasă pentru utilizatori și, ca urmare, să afișeze reclame bazate pe interese utilizatorului de internet plece.

Compania Google Remarketing Services este Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Scopul Google Remarketing este să afișeze publicitate bazată pe interese. Remarketingul Google ne permite să afișăm anunțuri prin Rețeaua Google sau să le vizualizăm pe alte site-uri web adaptate nevoilor și intereselor individuale ale utilizatorilor de internet.

Google Remarketing plasează un cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei vizate. Ce sunt cookie-urile, a fost deja explicat mai sus. Prin setarea cookie-ului, Google va putea recunoaște vizitatorul site-ului nostru web, dacă ulterior apelează la site-uri web care sunt și membre ale rețelei de anunțuri Google. La fiecare vizită pe un site web pe care a fost integrat serviciul de remarketing Google, browserul Internet identifică persoana în cauză automat la Google. Ca parte a acestui proces tehnic, Google primește cunoștințe despre date cu caracter personal, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google îl folosește, printre altele, pentru a afișa publicitate relevantă pentru interese.

Cookie-ul stochează informații personale, cum ar fi paginile web vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, informațiile dvs. personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizate de persoana vizată, vor fi transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste informații personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera aceste date personale colectate prin procesul tehnic către terți.

Persoana în cauză poate autoriza utilizarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web, așa cum este descris mai sus, în orice moment prin intermediul unui setarea adecvată a browserului de internet utilizat și, astfel, contrazice permanent setarea cookie-urilor. O asemenea setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză. În plus, un cookie setat deja de Google Analytics poate fi șters oricând prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

Mai mult, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese de către Google. Pentru a face acest lucru, persoana în cauză trebuie să acceseze linkul www.google.com/settings/ads din fiecare dintre browserele de Internet pe care le utilizează și să facă setările dorite acolo.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate Google pot fi găsite la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

13. Temeiul legal al procesării

Art. 6 am aprins. Un GM-DS servește companiei noastre ca bază legală pentru operațiunile de procesare în care obținem consimțământ pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, în operațiunile de prelucrare necesare pentru furnizarea de bunuri sau furnizarea oricărui alt serviciu sau contravaloare, prelucrarea se bazează pe Art. 6 am aprins. b DS-OMG. Același lucru se aplică operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru a efectua măsuri precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor despre produsele sau serviciile noastre. Dacă compania noastră este supusă unei obligații legale care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 I lit. c DS-OMG. În rare În unele cazuri, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator la sediul nostru ar fi rănit și numele, vârsta, asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. Apoi prelucrarea ar urma să se bazeze pe art. 6 I lit. d GMO-urile DS se bazează. În cele din urmă, operațiunile de procesare s-ar putea baza pe art. 6 I lit. f OGM-urile DS se bazează. Operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de oricare dintre bazele legale de mai sus se bazează pe această bază legală dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care prevalează interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt deosebit de importante pentru noi pentru că au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În această privință, a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47, a doua teză, DS-BER).

14. Interese calificate pentru prelucrarea urmărită de controlor sau de o terță parte

Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 I lit. f DS-GMO este interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea în beneficiul tuturor angajaților și acționarilor noștri.

15. Durata pentru care sunt stocate datele personale

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este perioada legală de păstrare. După data limită, datele corespunzătoare vor fi șterse de rutină, dacă nu mai sunt obligate să îndeplinească contractul sau să inițieze un contract.

16. legal sau prevederi contractuale pentru furnizarea de date cu caracter personal; Necesitatea încheierii contractului; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințe posibile ale neaprovizionării

Clarificăm că furnizarea de informații personale este parțial cerută de lege (cum ar fi reglementările fiscale) sau poate rezulta din acorduri contractuale (cum ar fi detaliile antreprenorului). Ocazional poate fi necesar ca un contract să fie încheiat că o persoană afectată ne oferă date personale care ulterior trebuie prelucrate de noi. De exemplu, persoana vizată trebuie să ne ofere informații personale atunci când compania noastră încheie un contract cu ea. Nerespectarea datelor cu caracter personal ar însemna că contractul cu persoana în cauză nu poate fi închis. Înainte de desfășurare Datele personale ale persoanei în cauză, persoana afectată trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru va informa persoana fizică de la caz la caz dacă furnizarea datelor cu caracter personal este necesară prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de furnizare a datelor cu caracter personal și ce ar fi rezultat din ne furnizarea datelor cu caracter personal.

17. existența procesului decizional automatizat

Ca o companie responsabilă, ne abținem de la luarea automată a deciziilor sau profilarea.

18. Google Maps

Includem hărți din serviciul Google Maps oferit de Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Datele procesate pot include, în special, adrese IP și date de locație ale utilizatorilor, dar nu fără consimțământul acestora (de obicei în cadrul setărilor acestora Dispozitive mobile finalizate). Datele pot fi procesate în SUA. Politica de confidențialitate: https://www.google.com/policies/privacy/, renunțare la: https://adssettings.google.com/authenticated.

19. Google Webfonts

Pentru a prezenta conținutul nostru într-un mod corect și atrăgător grafic, folosim biblioteci de scripturi și fonturi de pe acest site web. De exemplu, Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Fonturile web Google sunt transferate în memoria cache a browserului dvs. pentru a preveni încărcarea multiplă. Dacă browserul nu acceptă fonturile Web Google sau interzice accesul, conținutul va fi afișat într-un font standard.
Apelul bibliotecilor de scripturi sau a fonturilor activează automat o conexiune la operatorul bibliotecii. Teoretic este posibil - dar în prezent nu este clar dacă și în ce scop, în ce scopuri - operatorii unor astfel de biblioteci să colecteze date.

Politica de confidențialitate din Operatorul de bibliotecă Google poate fi găsit aici: https://www.google.com/policies/privacy/

20. Criptare SSL

Acest site utilizează criptarea SSL din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea conținutului sensibil, cum ar fi solicitările pe care ni le trimiteți ca operator al site-ului. O conexiune criptată este indicată de bara de adrese a browserului care trece de la „http: //” la „https: //” și de pictograma de blocare din bara browserului. Dacă este activată criptarea SSL, datele pe care ni le trimiteți nu pot fi citite de terți.

21. E-mailuri de publicitate contrariată

Prin prezenta se respinge utilizarea datelor de contact publicate în contextul obligației de imprimare în scopul trimiterii de materiale publicitare și informaționale nesolicitate. Operatorii paginilor își rezervă în mod expres dreptul de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi e-mailuri spam.